ANBI

Stichting Advocaten voor Advocaten is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel.

Stichting Advocaten voor Advocaten
Lawyers for Lawyers
L4L

RSIN/fiscaal nummer: 814056453

Contact

Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland
T +31 (0) 20 7171 638

E info@lawyersforlawyers.nl

Doelstelling

De vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening door advocaten (zoals vastgelegd in de Basic Principles on the Role of Lawyers) wereldwijd te bevorderen, onder meer door advocaten te ondersteunen die in hun beroepsuitoefening worden bedreigd of belemmerd.

Bank details

Triodosbank NL86TRIO 0390 1373 40  attn Lawyers for Lawyers (L4L) │ BICcode: TRIONL2U.

Incassant  ID: NL91ZZZ411819880000

Advocaten voor Advocaten / Lawyers for Lawyers heeft ‘Special Consultative Status’ bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties sinds 2013

Judith 60x80

Judith Lichtenberg
 

Executive Director
E: info@lawyersforlawyers.nl
T: +31 6 11306378

 

Bestuur

Phon van den Biesen

Voorzitter, Advocaat bij Van den Biesen Kloostra

Irma van den Berg

Secretaris, advocaat bij Six Legal

pf MtS

Maarten t Sas

Penningmeester, advocaat bij Simmons & Simmons

harald

Harald Wiersema

Bestuurslid, advocaat bij NautaDutilh

 

Jaarverslag

Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden van L4L, verwijzen wij u naar ons Jaarverslag 2015 en het Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording
 
Het in 2017 gerealiseerde (negatieve) resultaat was EUR € -20.263. De reserves lagen op een niveau dat door de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen) verantwoord wordt geacht (samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet). Donaties komen hoofdzakelijk van advocatenorganisaties zoals een aantal lokale (jonge) Balies, advocatenkantoren en individuele advocaten uit heel Nederland.
 

Voor een nadere toelichting op de financiën van L4L, verwijzen wij u naar onze Jaarrekening 2017 met de beoordelingsverklaring van de accountant.

Voor een goed begrip van de financiële situatie van L4L is het van belang te beseffen dat een groot deel van de werkzaamheden binnen L4L onbezoldigd wordt verricht. De circa 50 tot 60 vrijwilligers zijn allen advocaat en besteden onbezoldigd veel tijd aan de projecten van L4L. Dit aspect komt evenwel niet tot uitdrukking in de jaarrekening, aangezien zij allen onbezoldigd zijn.

 
Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2018-2021.

Jaarplan 2017

Klik hier voor het jaarplan voor 2017.

Rooster van aftreden bestuur

Klik hier voor het rooster van aftreden van het bestuur van Lawyers for Lawyers.

Beloningsbeleid

Vacatiegelden
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen voor de door hen ten behoeve van Lawyers for Lawyers verrichte werkzaamheden, anders dan de hierna te noemen onkostenvergoeding.

Onkostenvergoeding
Indien een werknemer van L4L op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten, binnen de grenzen van redelijkheid vergoed.

Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van L4L op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid vergoed. Als het bestuur besluit dat de hiervoor genoemde werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt hierbij tevens vastgesteld hoeveel personen voor reis- dan wel verblijfkosten in aanmerking komen.