Basic Principles

Basic Principles on the Role of Lawyers

Wat zijn de Basic Principles

Geschiedenis

In de VN Basic Principles on the Role of Lawyers worden op kernachtige wijze de internationale normen beschreven die zien op de belangrijkste aspecten van het recht op onafhankelijke juridische bijstand. De Basic Principles zijn op 7 september 1990 unaniem aangenomen op het Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in Havana, Cuba. Vervolgens verwelkomde de VN Algemene Vergadering op 18 december 1990 de Basic Principles in haar ‘Human rights in the administration of justice’-resolutie, zonder daarover te stemmen, in zowel de vergadering van de Third Committee als de plenaire vergadering van de Algemene Vergadering.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Basic Principles is Staten te helpen bij hun taak te bewerkstelligen dat advocaten hun beroep op de juiste manier en zonder belemmeringen uit kunnen oefenen. Uit het voorbereidingsproces van de Basic Principles blijkt dat de ontwerpers deze Principles van essentieel belang achten voor de inspanningen om de internationale en regionale samenwerking in de strijd tegen criminaliteit te versterken. Meer in het bijzonder worden de Basic Principles aangemerkt als fundamentele voorwaarden om gestalte te geven aan de eis dat iedereen daadwerkelijk toegang heeft tot juridische bijstand.

Tijdens de regionale voorbereidingsvergaderingen werden de Basic Principles over het algemeen met goedkeuring ontvangen. Na de behandeling van de Basic Principles in periodieke vergaderingen en de beoordeling ervan door het Committee on Crime Prevention and Control tijdens haar elfde sessie, werd een eindconcept van de Basic Principles gepresenteerd aan het achtste United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Het Congress nam de Basic Principles unaniem aan. Vervolgens aanvaardde de Algemene Vergadering de Basic Principles zonder stemming en werden de Lidstaten door haar uitgenodigd om de Basic Principles in hun nationale wetgeving en in de praktijk te eerbiedigen en te waarborgen. De Basic Principles zijn tot op heden niet officieel bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

 

Status

De preambule van de Basic Principles geeft aan dat de Basic Principles niet alleen onder de aandacht moeten worden gebracht van advocaten, maar ook van andere personen en instanties, zoals rechters, openbare aanklagers, leden van de uitvoerende en wetgevende macht en het publiek in het algemeen.

De Basic Principles worden beschouwd als een zogenoemd “soft law”-instrument (in tegenstelling tot de zogenoemde “hard law”-instrumenten): ze hebben geen bindende kracht. Ondanks deze status staan de Basic Principles in hoog aanzien en genieten zij internationaal een breed draagvlak. Zo verwijzen de VN, diverse non-gouvernementele organisaties en (regionale) rechterlijke instanties naar de Basic Principles. Bovendien zijn sommigen van mening dat de Basic Principles gekwalificeerd kunnen worden als een materiële bron van recht of zelfs als een weerspiegeling van internationaal gewoonterecht.

De rechten die in de Basic Principles worden genoemd, zijn grotendeels ook opgenomen in bindende internationale of regionale mensenrechtenverdragen zoals de International Covenant on Civil and Political Rights, de Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, het International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, de European Convention on Human Rights, de American Convention on Human Rights en het African Charter on Human and Peoples’ Rights.

 

Databank

Informatie over de Basic Principles, waaronder literatuur en rechtspraak, is versplinterd en niet gemakkelijk toegankelijk. Advocaten voor Advocaten wil hier verandering in brengen en heeft daarom deze databank opgesteld. De databank bevat documenten waarin wordt verwezen naar de Basic Principles, zoals documenten van de VN, speciale rapporteurs, non-gouvernementele organisaties, (regionale) rechterlijke instanties etcetera. Advocaten voor Advocaten hoopt dat de beschikbaarheid van deze informatie zal bijdragen aan het verhogen van de juridische status en de bekendheid van de Basic Principles.

 

Search Documents

Deze zoekfunctie is alleen beschikbaar in het Engels.Download the Basic Principles

English, French, Spanish, Russian, Arabic, Chinese, Vietnamese, Farsi, Portugese, Indonesian