Donaties

 

Word donateur

Om ons werk blijvend te kunnen voortzetten, doen wij een beroep op alle advocaten en advocatenkantoren om het werk van L4L financieel te ondersteunen.

L4L is een onafhankelijke Nederlandse stichting. Om onze werkzaamheden te kunnen voortzetten zijn wij volledig afhankelijk van financiële giften of andere vormen van ondersteuning. Onze donateurs zijn voor het merendeel individuele advocaten, advocatenkantoren, Nederlandse en lokale Ordes van Advocaten en advocatenorganisaties.

Advocaten en rechters die wij uitzenden voor fact finding of waarnemingsmissies doen dit op vrijwillige basis tegen een reis- en verblijfsvergoeding. Een aantal advocatenkantoren of organisaties waaraan advocaten die aan onze missies hebben deelgenomen zijn verbonden, heeft hieraan ruimhartig medewerking verleend door hun medewerkers hiervoor verlof te geven en/of bij te dragen in de kosten. Een aantal advocatenkantoren hebben hun naam verbonden aan concrete projecten ten behoeve van L4L.

Ook is de hulp van vrijwilligers bij het schrijven en vertalen van brieven, het verzamelen van informatie, het vertalen en beheren van de website etc. voor ons van onschatbare waarde.

Doneren

Met uw donatie zet Lawyers for Lawyers zich in voor de (mensenrechten)advocaten die niet in vrijheid hun beroep kunnen uitoefenen door advocaten, die in hun werk worden bedreigd of onderdrukt. Om onafhankelijk te blijven, neemt Lawyers for Lawyers voor de uitvoering van onderzoek en acties geen geld aan van overheden, daarom zijn wij in ons werk afhankelijk van donaties van mensen zoals u.

U kunt eenmalig een bedrag overmaken (met iDEAL hieronder) of maandelijks een bedrag laten overschrijven.

ABNAMRO Bank NL69ABNA0489938655 attn Advocaten voor Advocaten (L4L)
BIC: ABNANL2A, Incassant  ID: NL91ZZZ411819880000

Lawyers for Lawyers is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u gewone of periodieke giften fiscaal kunt aftrekken, onder bepaalde voorwaarden.

Incidentele donaties

U kunt ons financieel ondersteunen door een bedrag naar keuze aan ons over te maken. Ook kunt u ons machtigen om eenmalig een bedrag van uw rekening te incasseren door ons machtigingsformulier in te vullen en aan ons te retourneren.

Donatie d.m.v. immateriële schadevergoeding

In een kort geding procedure werd aan de advocaten mrs W.J.M. van Andel en H. Dulack, zowel in privé als in hun hoedanigheid van curatoren van het Landis concern, een immateriële schadevergoeding toegekend. Zij hebben bij de mondelinge behandeling al medegedeeld de gevorderde immateriële schadevergoeding als gift ten goede te laten komen aan de Stichting Advocaten voor Advocaten. De vergoeding werd door de rechter toegekend vanwege de ongegronde aantasting van hun eer en goede naam.

Dankzij deze originele donatievorm wordt de Stichting Advocaten voor Advocaten gesteund zodat ook advocaten in andere landen hun beroep in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uitoefenen en zonodig bij inbreuken daarop door de rechter worden beschermd.

Donaties specifieke acties voor advocaten

Uiteraard is het eveneens mogelijk financieel bij te dragen aan een of meer specifieke acties voor advocaten. Bijvoorbeeld door de reis- en/of verblijfkosten te vergoeden van advocaten die deelnemen aan een fact finding of waarnemingsmissie. Indien u of uw kantoor hiervoor belangstelling heeft, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn graag bereid met u te overleggen over de mogelijkheden hiertoe.

Duurzame ondersteuning

U kunt er ook voor kiezen om het werk van L4L duurzaam te ondersteunen. Hierdoor wordt de continuïteit in de ondersteuning van in nood verkerende advocaten gewaarborgd. Dit kunt u doen op de volgende manieren:

Machtiging L4L

U kunt L4L machtigen om jaarlijks een vaste bijdrage van u te incasseren. Hiervoor hoeft u slechts ons machtigingsformulier in te vullen en aan ons te retourneren.

Periodieke gift in geld

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt uw gift aan L4L volledig fiscaal aftrekbaar maken door deze om te zetten in een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar. 

Bereken hier uw fiscale voordeel.

Snel en eenvoudig te regelen
Het laten vastleggen van uw periodieke schenking is heel eenvoudig. Download hier het formulier en stuur dit ingevuld naar:

Lawyers for Lawyers
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam

Wij vullen de gegevens aan en sturen vervolgens het originele formulier naar u terug voor uw administratie.

Gewone gift
 

Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Bijvoorbeeld omdat u eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte

Machtiging bank

U kunt natuurlijk ook uw eigen bank machtigen om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, een vast bedrag over te maken aan L4L. Bij de meeste banken kunt u dit elektronisch regelen.