Wat we doen

Morele en juridische bijstand

L4L verleent morele en juridische bijstand aan advocaten die in de uitoefening van hun werk worden bedreigd of vervolgd of aan advocatenorganisaties die voor deze advocaten in de bres springen of hen vertegenwoordigen. Daarbij proberen wij onze steun zoveel mogelijk op de specifieke behoefte(n) van de desbetreffende advocaat of advocatenorganisatie af te stemmen. Wij zijn in staat snel hulp te bieden.

 

Morele steun

L4L brengt de positie van bedreigde advocaten wereldwijd onder de aandacht van nationale en internationale instellingen en organisaties, zoals de Verenigde Naties en het Europees parlement en de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt. Ook organiseert L4L fact finding missies, waarnemingsmissies en schrijfacties. Daarnaast publiceren wij regelmatig over individuele zaken.

Fact finding missies

Rapporten van missies waarin onafhankelijke deskundigen hun bevindingen weergeven over de informatie die ze hebben vergaard en het onderzoek dat ze hebben gedaan naar de feiten over een bepaalde situatie of conflict, zijn waardevolle informatiebronnen voor de Verenigde Naties en andere staatsinstellingen en organisaties om in actie te kunnen komen. In 2006 heeft L4L een fact finding missie georganiseerd naar de Filippijnen. Een delegatie van acht onafhankelijke advocaten en rechters heeft daar onderzoek gedaan naar de achtergrond van de moorden op hun Filippijnse beroepsgenoten. Het rapport van deze missie is wereldwijd onder de aandacht gebracht van politieke leiders en gouvernementele en civil society organisaties. Naar aanleiding daarvan heeft L4L gesprekken gevoerd met leden van onder meer de VN, de EU en regeringen en ambassades. Ook resulteerde het rapport in gezamelijke acties met andere advocaten- en mensenrechtenorganisaties om de situatie in de Filippijnen te verbeteren. De organisatie van fact finding missies wordt veelal bemoeilijkt doordat de autoriteiten van het desbetreffende land geen toestemming geven voor de missie of weigeren hun medewerking te verlenen. Zo worden bijvoorbeeld de benodigde visa niet verstrekt of de leden van de delegatie wordt bij aankomst op het vliegveld eenvoudig de toegang tot het land ontzegd.

Waarnemingsmissies

Een beproefde methode om advocaten monddood te maken is hen te veroordelen en/of op oneigenlijk gronden van het tableau te (laten) schrappen. In de procedures die daaraan vooraf gaan worden de beginselen van een eerlijk proces vaak met voeten getreden. L4L zendt daarom advocaten of rechters uit om processen tegen advocaten, die hoogstwaarschijnlijk om politieke redenen plaatsvinden, bij te wonen en daarover te rapporteren.

Schrijfacties

Regelmatig ondersteunen wij advocaten door het schrijven van brieven aan de autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt. Om het effect van onze schrijfacties te vergroten, proberen wij deze in de regel af te stemmen op schrijfacties van internationale mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights First. Het effect van onze schrijfacties wordt verder vergroot als ook individuele advocaten in groten getale brieven schrijven. Daarom heeft L4L een bestand opgebouwd van advocaten die kenbaar hebben gemaakt dat zij aan onze schrijfacties willen meedoen.

Financiële steun

L4L geeft soms financiële steun aan advocaten die hun land moeten ontvluchten, omdat hun leven in gevaar is. Ook stellen wij geld ter beschikking aan fact finding en waarnemingsmissies, Legal Rights Awareness Campaigns, persconferenties, congressen en symposia over of ten behoeve van bedreigde advocaten of wij zorgen ervoor dat advocaten daaraan kunnen deelnemen. Maar een praktisch doel, zoals de aanschaf van een laptop of andere facilitaire hulpmiddelen, komt eveneens voor.

Juridische steun

In voorkomende gevallen mobiliseren wij advocaten om onderdrukte advocaten in rechte bij te staan. Zoals bijvoorbeeld in Libanon waar locale advocaten het niet meer aandurfden om de belangen van de advocaat en mensenrechtenactivist Muhamad Mugraby te behartigen, toen bleek dat Mugraby’s advocaten ook zelf werden geschorst en tegengewerkt. Op verzoek van de International Commission of Jurists in Génève heeft L4L een team van Nederlandse advocaten gevormd dat bereid was om voor Mugraby op te treden. Meesters Willem van Manen, Leo Spigt en Phon van den Biesen wisten vervolgens ook toestemming van de Libanese autoriteiten te krijgen om Muhamad Mugraby voor alle rechterlijke instanties in Libanon bij te staan.